Privacy

Laatst bijgewerkt: 01 november 2023

Privacybeleid THS

Privacybeleid The Hair Studio

Contactgegevens

https://thehairstudio.nl/
Faas Wilkesstraat 111B
1095MD Amsterdam
0613466695

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. The Hair Studio verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

- Voor en achternaam 
- Geslacht
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
- Locatiegegevens 
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app 
- Internetbrowser en apparaat type undefined
- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thehairstudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Doel van de gegevensverwerking 
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. We verwerken je gegevens o.a. voor de volgende doelen:
 
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- The Hair Studio analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
- The Hair Studio volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. 
- The Hair Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan The Hair Studio op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we je gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. 

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@thehairstudio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfotoMRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. The Hair Studio zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 
Via de onderstaande link kun je een rapport opvragen. Hierin staan ​​alle persoonlijke gegevens die wij van je bewaren.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken aan te passen. 

Je kunt de onderstaande link gebruiken om je accountgegevens bij te werken als ze niet kloppen.

Recht op overdraagbaarheid
Je kunt de onderstaande links gebruiken om alle gegevens die we opslaan en gebruiken voor een betere ervaring in onze winkel te downloaden. 

Recht om vergeten te woorden
Gebruik deze optie als je je (persoons)gegevens uit onze winkel wilt verwijderen. Houd er rekening mee dat door dit proces je account wordt verwijderd, zodat je er geen toegang meer toe hebt of er geen gebruik meer van kunt maken.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van The Hair Studio. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op. 

Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie.